Yenilendi
MENÜ  
  ANA SAYFA
  BİTKİSEL ÜRETİM VE YETİŞTİRİCİLİK
  MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
  ORGANİK TARIM
  HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  TARIMSAL DESTEKLEMELER
  TEKNİK BİLGİLER
  MEVZUAT
  TEŞKİLAT YAPISI VE HİZMET STANDARTI
TEŞKİLAT YAPISI VE HİZMET STANDARTI

Kurulus Amacı ve Görevleri

Bakanlıgımızın teskilat ve görevleri hakkındaki 12.12.1987 gün ve 103 sayılı kanun Hükmündeki Kararnamenin 8.6.1994 tarih ve 212 sayılı K.H.K. ile degisik 43. Maddesine göre hazırlanan Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı teskilatının kurulusu, görevleri, çalısma ve usul esasları hakkındaki yönetmelik 17.5.1985 gün ve 186 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüge girmistir.

Bakanlıgımızın amacı köylere hizmet getiren birimlerin tek bir merkezde toplanarak hizmetlerin bir bütün olarak yerine getirilmesidir. Çalısmalarımızdaki esas hedefimiz birim alandan daha yüksek ve kaliteli verim almak, kültür ırkı hayvancılıgı gelistirmek dolayısıyla Türk köylüsünün ve üreticisinin gelir seviyesini yükseltmektir.

Bitki hastalık ve zararlıları, hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele etmek, su ürünleri üretimini arttırmak, her türlü bitkisel ve hayvansal üretimin gelistirilmesini, ıslahını, kontrol, denetim ve sevklerini yapmak.Aynı zamanda çiftçilere yukarıda bahsedilen konularda egitici çalısmalar yapmak.

Teskilat Yapısı 

Seben Tarım İlçe Müdürlügü Tarım ve Köyisleri Bakanlıgı Bolu İl Müdürlügüne baglı olarak, Il Müdürlügü bünyesinde bulunan yedi adet sube müdürlügünün ( Hayvan Saglıgı, Proje ve Istatistik, Koruma ve Kontrol, Bitki Koruma, Çiftçi Egitim ve Yayım, Destekleme, Idari ve Mali Isler ) ilçedeki faaliyetlerini yürütmektedir.

Bina, lojman, diger sosyal ve yardımcı tesisler durumu

Ilçe müdürlügümüzün kendine ait hizmet binası olup, lojman, sosyal ve yardımcı tesisleri yoktur.

 Araç, Makine Parkı ve Teçhizat Durumu 

Seben İlçe Tarım Müdürlüğümüze ait 2 adet Renault STW marka aracımız  bulunmaktadır.


KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SEBEN İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 2090Sayılı Doğal Afetler Kanununa Göre Müracaat 1-Müracaat Dilekçesi 15 GÜN
2-Hasar Tespit Çalışmaları
3-Askı Süresi
4-Değerlendirme
5-İl Genel Değerlendirmesi
2 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa Göre Damızlık Yetiştiricileri Birliği Kurulması 1-Müracaat Dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Yetiştirici Belgesi (İştigal Ettiği Konu İle İlgili)
3-İkametgah Senedi
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Asgari Hayvan Sayısına Sahip Olma (Büyükbaş Hayvanda 5 Hayvan, Küçükbaş Hayvanda 25 Hayvan, Arıcılıkta 50 Kovan)
3 5200 Sayılı Kanuna Göre Üretici Birliği Kurulması 1-Müracaat Dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Yetiştirici Belgesi
3-Çiftçi Belgesi
4-İkametgah Senedi
5-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4 Tarımsal Amaçlı Kooperatif Kurulması 1-Müracaat Dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Kurucu Üyeler (7 Kişi)
3-İkametgah Senedi
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5-Muhtar Onayı
5 Bakanlık temsilcisi talebi  1-Dilekçe 15 GÜN
2-Çağrı için alınan kararın örneği 
3-Toplantı gündemi 
4-Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısı. 
5-Üstbirlik payına ait dekont
6-Başvuru Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
6 Arı Konaklama Belgesi 1-Arı Konaklama Belgesi 1 İŞGÜNÜ
2-Anlaşma Belgesi
3-Veteriner Sağlık Raporu Fotokopisi
4-Kendi ve Yanında Bulunanlar İçin Sabıka Kaydı Fotokopisi
5-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6-İşletme Tanımlama Numarasını Gösterir Belge Fotokopisi
7-Varsa Arı Yetiştiricileri Birliklerine Üyeliklerini Gösterir Belge Fotokopisi
7 Arıcı Kaydı 1-Koloni (Arı) sayısı ve arıların bulunduğu yerin açık adresini gösterir dilekçe 1 İŞGÜNÜ
(Bal Üreticisi) 2.Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik  No�lu)
  3.Döner Sermaye İşletmesinden alınacak alındı makbuzu
8 Bitki Koruma Ürünü Bayilik  veya Toptancı İzin Belgesi 1-Başvuru dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Bitki koruma bölümü mezunu ziraat mühendisi veya bitki koruma dalında yüksek lisans veya doktora yapmış ziraat mühendisi veya bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl süreyle çalışmış ziraat mühendisi olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti. 
3-Bitki koruma hizmetlerinde en az beş yıl çalıştığını gösteren belge.
4-Ziraat mühendisleri ile ziraat teknisyeni ve meslek yüksekokullarından bitki sağlığı ile ilgili dersi alarak mezun olmuş teknikerler için Bakanlıkça veya Milli Eğitim Bakanlığınca veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yılda bir kez yapılacak olan sınavda başarılı olduğunu gösteren belge.
5-Bayilik veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi.
6-T.C. kimlik numarası beyanı.
7-İki adet vesikalık fotoğraf.
9 Zirai Mücadele Alet ve Makinaları Bayilik İzin Belgesi  1-Başvuru dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Ziraat mühendisi veya teknikeri veya teknisyeni veya makina mühendisi olduğunu gösterir belge
3-Durumları (2) bendinde belirtilen şartlara uymayan ancak, zirai mücadele alet veya makinaları satmak isteyen müteşebbisler, bu maddede yer alan özellikleri taşıyan bir kişiyi "Sorumlu Müdür" olarak istihdam ettiğini gösterir belge
10 Kimyevi gübre bayi belgesi 1-Gübre bayisi olmak istediğine ilişkin dilekçe Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi
3-İkametgah İlmühaber.
4-Vergi Levhası fotokopisi.
5-Ticaret Sicil Kaydı (Fotokopisi).
11 Tohumluk Bayii Belgesi 1-Başvuru Dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Sorumlu Teknik Personel Belgeleri  (Diploma Örneği,Sözleşme ve Sigorta Bildirim Cetveli)
3-Transkrip(Sorumlu Teknik Personel Tekniker İse)
4-Bayilik Yapılacak Yer ve Depoya Ait Adres Beyanı
5-Ticaret Sicil Kaydı Örneği
6-Tohumluk Bayisi Belgesi Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
12 Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi 1-Başvuru  Dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Meslek  Odası Kayıt Belgesi 
3-Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi (aslı veya noter onaylı)
4-İmza Sirküleri 
5-Gayri Sıhhi Müesseseler için işyeri açma ve çalışma Ruhsatı  (aslı veya noter onaylı)
6-Kapasite Raporu veya Ekspertis Raporu
7-Sorumlu Yönetici Belgeleri  (diploma,noter sözleşmesi,oda kayıt belgesi)
13 Gıda  Üretim İzni Belgesi 1-Başvuru  Dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Çalışma İzni ve Gıda Sicili Belgesi
3-Sorumlu Yönetici Belgeleri (diploma,noter sözleşmesi,oda kayıt belgesi)
4-Marka Tescil Belgesi veya Türk Patent Enstitüsü Müracaat Kabul Belgesi
5-Üretilecek ürünlerin Bileşen Listesi
6-Üretim Teknolojisi  Akım şeması
7-Türk Gıda kodeksine uygun Etiket Örneği
8-Kapasite Raporu veya Ekspertiz Raporu
9-Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Tasdiknamesi (aslı veya noter onaylı)
10-Meslek Odası Kayıt Belgesi
11-Üretim İznine Esas Beyanname(Tebliği Yayınlanmış Ürünler İçin)
14 Hayvan Sevk Raporu 1.Köylerde Muhtarlıktan, Belde ve Merkezde ise Belediyeden alınmış Menşe Şahadetnamesi 2 SAAT
(Veteriner Sağlık Raporu) 2.İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinden alınacak araç nakil ve
     dezenfeksiyon alındı makbuzu
  3.Sevk edilecek hayvanların şap aşısı ile en az 15 gün  en fazla altı ay önceden
     Aşılanmış olması
  4.Büyükbaş hayvanlar için hayvanın küpeli ve  pasaportlu olması
15 Büyükbaş Hayvan Pasaportu 1.Hayvan sahibinin kimliği ile başvurması 30 DAKİKA
2.Döner Sermaye İşletmesinden alınacak pasaport ücret makbuzu
Menşe Şahadetnamesi 1.Biten eski menşe koçanının getirilmesi 30 DAKİKA
2.Eski koçan kayıp ise mahalli gazeteye verilmiş kayıp ilanını gösterir gazete
3.Döner Sermaye İşletmesinden alınacak menşe ücret makbuzu
16 Aşı Talebi 1.Hayvan sayılarını, açık adresi ve aşılamaya gelindiğinde ulaşılabilinecek Telefon No�sunu gösterir dilekçe. 3 İŞGÜNÜ
2.Program dışı aşılamalarda aşının ücretinin döner sermaye İşletmesine Yatırıldığını gösterir makbuz.
3.Program dışı aşılamalarda hayvan sahipleri tarafından araç temin edilmesi
17 Hayvan Aktarma (Satış) 1.Alıcının hayvanı aldığını gösteren hayvan pasaport belgesi 1 SAAT
2.Başka illerden ve merkez ilçe dışından alınmışsa getirildiğini gösteren veteriner sağlık raporu
3.Hayvan sahibi ve alıcının kimlikleri ile birlikte başvurması
18 Zirai İlaç reçetesi 1-Nufüs Cüzdanın aslı 30 DAKİKA
2-Varsa hasatlık zararlıya ait örnek 
19 Mera/Yaylak Kiralama İşlemleri İstenen Belgeler; Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Kendisi ve yanında çalışanlar için sabıka kaydı(Devletin aleyhinde işlenen suçlar ve hırsızlık).
3. İsteklinin ikamet ettiği İlin, İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden alınan 2009 yılı içerisinde hayvanlarının şap aşısı yapıldığını gösteren, kiralama işinde kullanılacak tasdikli �Aşılama ve Serumlama Makbuzu�.
20 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu TARIMSAL ETÜT İÇİN İSTENEN BELGELER Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
1. Üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerli 1/25000 ölçekli haritası
2. Söz konusu arazinin en az 1/5000 veya daha büyük ölçekli kadastral haritası ya da krokisi
3. Arazinin vasfını belirtir tapu kaydı, (Tapu kaydı yoksa, arazinin Hazineye ait olduğu veya Orman sınırları içerisinde kaldığına dair ilgili kurumlardan alınan yazı)
4. İl Tarım Müdürlüğü Döner Sermayesine  yatırılmış etüt ücreti makbuzu,
5. Toprak Koruma Projesi (Gerekli görüldüğü takdirde)
21 Amatör Balıkçı Belgesi 1-Başvuru Dilekçesi 1 SAAT
2-Nüfus Cüzdanı
3-Fotoğraf (1 adet)
4-Belge Bedelinin Ödendiğine Dair Makbuz
22 Bitki Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi 1-Başvuru dilekçesi Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Son öğrenim durumunu gösterir  belgenin aslı veya onaylı sureti
3-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
4-İşyeri veya yazışma adresi ile telefonu,
5-Sınav sonuç belgesi.
23 Bitki Yetiştirme Ruhsatı 1-Fidanlık, Fidelik, Süs Bitkileri Ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelik� in Ek-1�inde yer alan taahhütname Yapılan başvuru 5 iş günü içerisinde İl Müdürlüğüne ulaştırılır.
2-Üretim yapacağı arazinin tapusunun veya kira sözleşmesinin fotokopisi
24 Üretici kayıt defteri 1-Başvuru dilekçesi  30 DAKİKA
25 ÇKS belgesi 1-Nufüs Cüzdanın aslı 30 DAKİKA
26 Yem Bitkileri Desteği Başvurusu Başvuru dilekçesi  30 DAKİKA
Tohumluk faturası
Varsa Tohuma ait sertifika belgeleri
Başvuru Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
27 Sertifikalı Tohum Desteği Başvurusu Başvuru dilekçesi  30 DAKİKA
Destek Talep Formu
Tohumluk faturası
Tohumluğa ait sertifika belgesi
Başvuru Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
28 Sertifikalı Fidan Desteği Başvurusu Başvuru dilekçesi  30 DAKİKA
Destek Talep Formu
Fidan faturası
Fidanlara ait sertifika belgesi
Başvuru Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
29 ÇKS kaydı/güncellenmesi Başvuru dilekçesi  5 İŞ GÜNÜ
Tanzim edilip onaylanmış C formu
Varsa Kira , M1 M2 gibi özel evraklar
Başvuru Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
30 Prim destekleri fark ödemeleri 1-Başvuru dilekçesi  30 DAKİKA
2-Destek Talep Formu
3-Ürün faturası
4-Özel durumlara istinaden düzenlenmesi gerekli diğer belgeler
5-Başvuru Ücretinin Ödendiğine Dair Dekont
31 Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemeler Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS� deki bilgilerini güncelleştirmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri, başvuru sırasında il/ilçe müdürlüklerine vermeleri gerekmektedir. 30 DAKİKA
1.Mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi desteği başvuru dilekçesi (Ek-1),
2.ÇKS�ye kayıtlı her bir 50 dekar ve üzeri tarım arazisinin kimyevi gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Toprak Analizi Formu (Ek-2),
3.Toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Toprak Analizi  Formu (Ek-2),
4.ÇKS kaydı güncelleştirilmemiş çiftçiler için güncelleştirilmiş çiftçi kayıt formu.
 32 Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteklemesi 1. Sertifikalı tohumluk üretim desteği müracaat formu (Ek-1) 30 DAKİKA
2. Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin, tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi,
3. Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (ek-2)
4. Tohumluk sertifikasının, ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından onaylanmış fotokopisi  (Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir.)
5. Tohumluk Beyannamelerinin onaylı sureti (İlgili il müdürlüğü tarafından onaylanacak)
6. Tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir (TÜGEM tarafından verilen) belge
7. Tohum satış faturası (Satış işleminden sonra istenir)
33 Organik Tarım Desteklemesi OTD başvuruları ve başvuruların kabulü; 30 DAKİKA
1. OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, Ek-1�e uygun OTD başvuru dilekçesi ile ÇKS� de kayıtlı oldukları il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
2. Çiftçilerin OTBİS icmallerinde ve ÇKS�de kaydı olmak zorundadır.
3. İl/ilçe müdürlükleri tarafından alınan başvuru dilekçesi (Ek-1) ile çiftçinin OTD başvurusu ÇKS� de ilgili bölüme kaydedilir.
34 Anaç Sığır Desteklemesi  Ön şartlar: 30 DAKİKA
En az 5 baş kültür/kültür melezi anaç sığıra sahip işletmeler destekleme alır.
Desteklenecek hayvanlarda 2009 yılına ait suni tohumlama kayıtlarının bulunması gerekir.
01.10.2009 -31.12.2009 tarihleri arasında anaç sığırlar Bakanlık kayıt sistemlerinde aynı işletmede kayıtlı olmadır.
Yetiştiriciler üst birliğini oluşturmuş herhangi bir hayvancılık örgütüne üye olmaldır.
Müracaat yeri ve zamanı:
Üretici örgütleri; 01.12.2009-31.12.2009 tarihleri arasında Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine ekte üye listesi ve icmal hazırlama yetki belgesiyle  birlikte müracaat eder. 
35 Anaç Manda Desteklemesi Turkvet sistemine kayıtlı 01.01.2008 tarihinden önce doğmuş dişi mandalara yılda en az bir kez şap aşısı yapılması koşuluyla destekleme ödenir 30 DAKİKA
01.10.2009 -31.12.2009 tarihleri arasında anaç mandaların Bakanlık kayıt sisteminde aynı işletmede kayıtlı olması gerekmektedir.
Müracaat yeri ve zamanı:
Manda sahipleri; işletme tescil belgesiyle birlikte 01.11.2009-31.12.2009 tarihleri arasında Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine dilekçe ile başvururlar
36 Buzağı Desteklemesi Soykütüğü önsoykütüğü sistemine kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan, kulak küpesi takılmış buzağılara destekleme ödenir. 30 DAKİKA
Suni tohumlamadan doğan dişi buzağılara s-19 brucella aşısı yapılır.
Müracaat yeri ve zamanı:
Yetiştiriciler  örgütleri aracılığyla ya da şahsen 01.10.2009-31.12.2009 tarihleri arasında Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine kimlik bilgileri ve TC Ziraat Bankası hesap numarasıyla müracaat ederler.
37 Anaç Koyun Keçi Desteklemesi En az 25 baş anaç koyun keçiye sahip, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye olan ve hayvanlarını küpeletip kaydettiren yetiştiriciler destekleme alır. 30 DAKİKA
Anaç koyun ve keçiler Bakanlık kayıt sistemlerinde aynı işletmede en az 3 ay kayıtlı olmalıdır.
Müracaat yeri ve zamanı:
Yetiştirici örgütleri; 01.10.2009-31.12.2009 tarihleri arasında ekte üye listesi ve merkez birliğinden aldıkları yetki belgesiyle Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine müracaat ederler.
38 Çiğ Süt Desteklemesi Örgütlü üreticiler örgütleri aracılığıyla diğerleri ise üretici örgütlerine yönlendirilir 1 DAKİKA
               Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
       
       
İlk müracaat yeri            :   İkinci müracaat yeri       : 
İsim      : Ali SOLAK   İsim      :Fehmi Sinan NİYAZİ
Unvan   : İlçe Müdürü   Unvan   :Kaymakam
Adres   : İlçe Tarım Müdürlüğü   Adres   : Hükümet Konağı / Seben / BOLU
Tel       :  0374 411 3026-411 30 13   Tel       :  0374 411 3001
Faks    :  0374 411 3026   Faks    :  0374 411 3800
Email   : seben@bolutarim.gov.tr   Email   : sebenkaymakamligi@hotmail.com

Duyurular  
   
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=